|

Algemene Voorwaarden

image_pdfimage_print

Voorwaarden

November 2021

Algemene Voorwaarden van de Zarian Intellectual Capital Management, gevestigd in Nederland.

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten aan Zarian Intellectual Capital Management (hierna: “Zarian ICM”) haar dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen en/of gerelateerde eenheden.
 2. Op al onze opdrachten zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, ook als u daarmee niet expliciet instemt.
 3. Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van cliënten.
 4. Deze Algemene Voorwaarden zijn onlosmakelijk van toepassing gerekend vanaf het eerste moment dat er sprake is van enig zakelijk contact met een tegenpartij.
 5. De dienstverlening door Zarian ICM is een inspanningsverbintenis. Er is geen sprake van een resultaatsverplichting.
 6. Alle diensten worden door opdrachtnemer dan wel door een door opdrachtnemer ingeschakelde derde verricht, tenzij partijen anders overeenkomen. Deze diensten worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap.
 7. Opdrachtnemer zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van opdrachtnemer en door haar ingeschakelde derden kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat opdrachtgever hem/haar onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade nooit aansprakelijk. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor tekortkomingen van (een) door haar ingeschakelde derde(n).
 8. Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van opdrachtnemer is elke aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor directe dan wel indirecte schade altijd uitgesloten, waaronder, zijnde van een limitatieve opsomming geen sprake, in elk geval wordt begrepen: bedrijfsschade, alsmede schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade en/of gevolgschade als gevolg van onjuistheden en/of onvolledigheden in (mondeling en/of schriftelijk) studiemateriaal, lesstof en cases, ondersteunend informatiemateriaal, adviezen en inzichten, een en ander in de ruimste zin van het woord.
 10. De bepalingen van deze voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de onderliggende overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beide blijven binden.
 11. Op de rechtsverhouding tussen Zarian ICM en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.
 12. Zarian ICM heeft te allen tijde het recht deze voorwaarden en de inhoud van de website en/of diensten eenzijdig te wijzigen.
 13. Deze bepalingen en voorwaarden hebben altijd voorrang op andere voorwaarden van de opdrachtgever. Telkens als een cliënt een beroep doet op de diensten van Zarian ICM, wordt hij/zij geacht deze Algemene Voorwaarden te kennen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden.